CSR -Socialt ansvarstagande

Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar vår affärsverksamhet. För oss innebär ansvarsfullt företagande bland annat att vi agerar utifrån ett helhetsperspektiv och att vi prioriterar arbetetmed hållbarhet, kvalitet och miljö. Vårt hållbarhetsarbete innefattar en långsiktig och ambitiös syn på våra affärer och genomsyras av en hög kvalitet, social omtanke, god affärsmoral och omtanke om miljön. Vi följer gällande lagstiftning och relevanta standarder men inspireras även av internationella riktlinjer som FN Global Compacts 10 principer, ILO conventions och Transparency International.

För företagen inom Ineko Group är det viktigt att se till att vi själva, våra samarbetspartners och våra underleverantörer agerar inom ramarna för internationella och nationella lagar, regelverk och standarder, särskilt inom områdena affärspraxis, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och hållbarhet.

Vårt arbete med att långsiktigt utveckla vår verksamhet sker i enlighet med vår verksamhetspolicy vilken omfattar hela vårt hållbarhetsarbete avseende kvalitet, miljö och etik. Samtidigt som vi strävar efter att utveckla vårt erbjudande till våra kunder och växa företaget, ska verksamheten ge ett så litet avtryck som möjligt på vår miljö. Ineko Group ska stå för innovation och hållbarhet på samma gång.

För Ineko Group finns ett antal övergripande gemensamma kvalitetsmål. Dessa kompletteras för respektive bolag med lokala kvalitetsmål och uppföljning av dem sker löpande. Samtliga bolag i gruppen är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi har också licenser för Certifierad Grafisk produktion, Svanen och FSC.

Mer om vårt CSR-arbete  i vår deklaration Corporate social responsibility inom inekogruppen

Ineko_CSR_Maj2014_mini

Låt oss berätta mer

Pär Dahlstedt

Miljöchef

Telefon: 010-212 21 04
Mobil: 0709-27 84 88